Mediepolicy

Mediepolicy

Riktlinjer för medieplanering på biblioteken i Kävlinge

Mediepolicyn vänder sig i första hand till Kävlinge kommuns invånare men har också till uppgift att fungera som övergripande styrdokument för mediearbetet vid folkbiblioteken i Kävlinge. Mediepolicyn gäller både barn- och vuxenmedier. Översyn sker vid behov.

All biblioteksverksamhet i Sverige utgår från bibliotekslagen (SFS 2013:801). Biblioteksplanen anger riktning för folk- och skolbiblioteksverksamheten i Kävlinge, och denna mediepolicy anger riktning för själva mediearbetet vid folkbiblioteken i Kävlinge. Riktlinjerna är generella, de beskriver inte mediearbetet i detalj. 

Definitioner

Användare = besökare på biblioteket och på bibliotekets webbplats

Kvalitet = här betyder kvalitet på exemplarsnivå att mediet har ett konstnärligt värde. Kvalitet kan också vara subjektivt och ha ett situationsbaserat värde för individen. På samlingsnivå innebär kvalitet ett brett utbud av medier som kompletterar varandra.

Medier = böcker, tidningar, tidskrifter, databaser, musik, film och spel i fysiskt eller digitalt format

Samlingar = bibliotekets hela utbud av fysiska och digitala medier

Ämnesmättnad = när ett ämne har tillräckligt med medier i förhållande till efterfrågan

Gallring = att ta bort medier ur samlingarna som inte längre passar där, av olika skäl (se nedan)

Kävlingebornas bibliotek

Kävlinge är en kommun som genomgår en rad förändringar, bland annat i form av en ökande befolkning, byggandet av nya bostadsområden och diverse planerade utvecklingsprojekt. Befolkningsökningen består till stor del av inflyttade barnfamiljer och människor i förvärvsarbetande ålder, men även av åldersgruppen 65 år och äldre. Mer än var fjärde person är under 20 år och åldersgruppen 20-64 utgör mer än hälften av invånarantalet. Invånarna är med andra ord lite yngre här än i resten av Sverige. Utbildningsnivån är också högre än snittet för Region Skåne och Sverige totalt.

Till biblioteket önskar vi alla välkomna utan krav på medlemskap, ärende eller pengar. Biblioteket ska vara en kreativ och inbjudande miljö för sina användare där verksamheten präglas av intresse för läsning och litteratur och främjar delaktighet såväl digital som platsbunden.

Biblioteken i Kävlinge har som mål att fortsätta att vara tillgängliga och relevanta för alla, oavsett ålder, utbildning, funktionsvariation, kulturell, språklig eller social bakgrund. Verksamhetens utformning och samlingar ska spegla användarnas behov, med särskild fokus på vissa användargrupper. Detta för att människor har olika förutsättningar, både ekonomiskt och socialt, att ta del av vad kommunen har att erbjuda.

Medieinköp och urval

Biblioteken i Kävlinge strävar efter breda samlingar som präglas av allsidighet och kvalitet. Här ska det finnas plats för det populära, det smala och det efterfrågade. Det ska finnas medier för nöje, lärande och möjligheten att få nya infallsvinklar. I urvalet prioriteras verk som är aktuella, håller hög kvalitet, samt efterfrågas av användarna.

Biblioteken värnar om demokratin och den fria åsiktsbildningen och strävar därför efter balans i samlingarna. Samlingarna ska både kunna spegla och utmana tankesätt samt göra det möjligt att följa med i aktuella debatter. Medierna ska även vara till stöd för lärande, utbildning och bildning och därför försöker biblioteken tillgängliggöra kurslitteratur som efterfrågas i största möjliga utsträckning.

Biblioteken köper in medier i många olika format, och måste därför ta hänsyn till hur och i vilken grad de olika formaten används. E-böcker levereras i paket, och biblioteket sätter ett tak för vad varje bok får kosta per lån. Biblioteket väljer sedan bort böcker och förlag i efterhand.

Medier som köps in till folkbiblioteken i Kävlinge kommun blir tillgängliga på båda biblioteken och kan reserveras till samt återlämnas på båda biblioteken.

Målgrupper och riktlinjer för olika medier

På biblioteken ska användarna erbjudas ett rikt utbud av medier på olika språk för såväl barn och unga som vuxna. Medier på andra språk än svenska ska ägnas särskild uppmärksamhet. Ett särskilt fokus ligger på språk som talas i kommunen och de nationella minoritetsspråken. Även medier på lättläst svenska prioriteras samt medier som är anpassade till användare med funktionsnedsättningar.

Biblioteken har lokalhistoriska samlingar där material kopplat till bygden är placerat.

Biblioteket arbetar för att öka tillgången till litteratur i såväl det fysiska som i det digitala biblioteket. Med hjälp av exempelvis appar till mobiltelefon eller surfplatta ges tillgång till olika typer av e-medier. I arbetet med det digitala biblioteket har även bibliotekets webbplats en central funktion. För att ta del av det digitala biblioteket och dess tjänster behöver användaren ha ett bibliotekskonto.

Biblioteket strävar efter att ha ett varierat utbud av dagstidningar och tidskrifter för barn, unga och vuxna.

Barn och unga är en viktig och prioriterad målgrupp för biblioteket. Målgruppens höga prioritet ska synas i såväl samlingarna av media som i utbudet av programverksamhet.

Inköpsförslag, fjärrlån och gåvor

Bibliotekspersonalens urval kompletteras med inköpsförslag från användarna. Användarna uppmuntras till att vara med och påverka mediesamlingarna. Personalen gör kontinuerliga avvägningar och behöver ibland ta inköpsbeslut som går emot enskilda användares önskemål. Anledningar till att neka inköpsförslag kan vara: för dyrt, för smalt ämne, ämnesmättnad, för gammalt eller av bristande kvalitet.

Fjärrlån är lån från andra bibliotek, i Sverige och världen. Fjärrlåneförfrågningarna behandlas alltid först som inköpsförslag, men kan leda till fjärrlån om titlarna inte uppfyller kriterierna för inköp.

Biblioteken tar inte emot gåvor. Undantag kan vara om materialet har lokal anknytning, eller visar sig fylla en lucka i mediesamlingarna. Gåvor bedöms efter samma kriterier som inköp.

Analys av samlingarna och gallringsrutiner

Biblioteken strävar efter att ha fräscha och uppdaterade mediesamlingar och har inget bevarandeuppdrag. De medier som finns ska användas, eftersom biblioteken har begränsat hyllutrymme.

Vid gallring granskas varje titel enskilt och i relation till samlingen. Bedömningen baseras bland annat på antal inaktiva dagar, inaktuellt innehåll och slitage. Gallringsbeslut grundar sig aldrig i åsikter om ideologiskt, politiskt eller religiöst innehåll.

 

Uppdaterat 2022-03-09

 

Språk